ประวัติและความเป็นมาของคณะ
 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มต้นจากการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในปี 2511 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนส่วนภูมิภาค และเพื่อบรรเทาปัญหาการเลื่อนไหลของนักเรียนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้รับการยกวิทยาฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาชีววิทยา พร้อมกับการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

     การดำเนินการตั้งแต่ปี 2521 – 2536 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเพิ่ม 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาเคมี สาขาสถิติ สาขาฟิสิกส์ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปี 2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ จากการดำเนินการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกในปี 2538 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จนกระทั่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมกับการพัฒนาด้านหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตรองรับความต้องการของสังคมอีก 5 หลักสูตร จนกระทั่งในปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขยายพื้นที่ทางการศึกษาออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

     จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ที่มีคุณภาพ ด้วยจำนวนหลักสูตร 17 หลักสูตร และ สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบัณฑิตด้านการศึกษา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 5 ปี จำนวน 4 สาขา และระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขาวิชา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา และมุ่งสู่คุณภาพของบัณฑิตที่สังคมคาดหวัง ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการชุมชน

           นอกจากการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของชุมชน โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยเด่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยผลงานวิจัยอย่างมากมาย

ปรัชญา :  ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เพื่อธรรมชาติและสังคม
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555