Untitled Document
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การสำรวจแหล่งเรียนรู้จังหวัดพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งเรียนรู้ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 25 กม. ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 500 เมตร
 
 
 
             การเกิดของบ่อน้ำร้อน
             บ่อน้ำร้อนหรือพุน้ำร้อน เป็นสถานที่ที่มีน้ำร้อนจากใต้ดินเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาผ่านตามช่องเปิดใต้ดินที่มีโครงสร้างหลายลักษณะต่างกัน น้ำพุร้อนนั้นจะมี
อุณหภูมิสูงกว่าน้ำที่ไม่มีการพุ่งขึ้นมา แต่ไหลมาขังอยู่ในแอ่งพื้นโลกเรียกว่า "บ่อน้ำร้อน"
             บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน เป็นแอ่งน้ำร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นหากได้รับแรงสะเทือน มีน้ำร้อนไหล
ตลอดเวลา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
             ลักษณะธรณีวิทยา
             เกิดอยู่เชิงเขาหินปูนเขาชัยสน อายุเพอร์เมียน
             ลักษณะทางกายภาพ
             พบบ่อธรรมชาติ 1 บ่อ ความกว้างของบ่อประมาณ 8 X6 จากบ่อแม่มาจะเป็นธาร ที่มีทั้งธารน้ำร้อนและธารน้ำเย็นแยกเป็น 2 ธาร ไหลลงมายังแอ่งน้ำ
ที่มีรัศมีประมาณ 12 เมตร น้ำใส ไม่มีกลิ่นกลิ่นกำมะถัน พบสาหร่ายเขียว - เหลือง ผลึกคาร์บอนเนตสีจางเล็กน้อย โดยรอบของบ่อมีธรรมชาติที่สวยงามและ
อุดมสมบูรณ์
             ลักษณะทางเคม
             ความเป็นกรด - ด่าง 7.70 , ปริมาณมวลสารทั้งหมดและแร่ธาตุอื่น ๆ 265 ppm.
 

 

 

 

 
 
 
 

โครงการสำรวจแหล่งการเรียนรู้ จังหวัดพัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ