Untitled Document
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การสำรวจแหล่งเรียนรู้จังหวัดพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสำรวจแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมภายโต้โครงการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิภาค ระยะที่ 1
โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( Science and Technology Knowledge : STKC) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
ความเป็นมา
        ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science and Technology Knowledge
Center STKC ) ได้จัดความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดพัทลุงและจัดทำ
ทำเนียบอิเล็กทรอนิกส์ของแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคให้มีศักยภาพสูงขึ้นและัสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ี
และเทคโนโลยีของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
        1.เพื่อสร้างทำเนียบอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Directory ) ของแหล่งเรียนรู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการบริหารจัดการและเปิดให้บริการ
        2.เพื่อสำรวจ รวบรวม เรียบเรียง ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้และจััดทำให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
        3.เพื่อประมวลแหล่งเรียนรู้เข้าระบบทำเนียบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการเข้าไปศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
 
เป้าหมาย
           แหล่งเรียนรู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในจังหวัดพัทลุง 4 แหล่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ
และปราชญ์ชาวบ้าน
 
ระยะเวลาดำเนินงาน
           ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 สิ้นสุดเมื่อตุลาคม 2553
 
วิธีการดำเนินงาน
          1.วางแผนกำหนดกรอบการดำเนินงาน กำหนดพื้นที่ดำเนินการและการเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการ
          2.สำรวจข้อมูลและสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          3.ถ่ายทำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ของแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำรวจ
          4.จัดทำตัดต่อและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Directory )
          5.ออกแบบและจัดทำทำเีนียบอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Directory ) แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำรวจได้
          6.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบทำเนียบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
             ทักษิณ
          7.จัดส่งผลงานไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ผลการดำเนินงาน
          แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดพัทลุงที่ดำเนินการสำรวจมี 8 แหล่ง ดังนี้
          1.แหล่งเรียนรู้ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
          2.แหล่งเรียนรู้ ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
          3.แหล่งเรียนรู้ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
          4.แหล่งเรียนรู้ หัตถกรรมกะลามะพร้าว ตำบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
          5.แหล่งเรียนรู้ สวนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
          6.แหล่งเรียนรู้ น้ำพุร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
          7.แหล่งเรียนรู้ ถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
          8.แหล่งเรียนรู้ ป่าต้นน้ำชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 
 

โครงการสำรวจแหล่งการเรียนรู้ จังหวัดพัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ